Senagat amaly

 • Reňk sortlaýjy maşyn nähili işleýär?

  Reňk sortlaýjy maşyn nähili işleýär?

  Reňk sortlaýyş maşynlary, belli bir parametrlere esaslanýan zatlary netijeli kategoriýalaşdyrmak üçin iň täze tehnologiýa we mehaniki batyrlygyň garyndysyny ulanyp, in engineeringenerçiligiň täsinligi hökmünde dur.Bu maşynlaryň aňyrsyndaky çylşyrymly mehanizmlere göz aýlamak haýran galdyryjy gurçugy açýar ...
  Koprak oka
 • Azyk senagatynda metal detektory nädip tassyklamaly?

  Azyk senagatynda metal detektorlarynyň bitewiligi sarp edilýän zatlaryň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Barlamak, bu etapda möhüm ädim, bu detektorlaryň metal hapalaýjylary kesgitlemekde täsirliligini we ygtybarlylygyny barlaýar.Geliň, si bilen gyzyklanalyň ...
  Koprak oka
 • Iýmit metal detektory näme?

  Azyk metal detektory, önümçilik döwründe azyk önümlerinden metal hapalaýjylary ýüze çykarmak we aýyrmak üçin döredilen azyk senagatynda möhüm enjamdyr.Bu tehnologiýa, metal howplarynyň öňüni almak arkaly azyk howpsuzlygyny we hilini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • AI tehnologiýasy bilen tehniki reňkleýji sortlaşdyrmagy has inçe edýär

  Reňk sortlaýjy maşyn, köplenç reňk sortlaýjy diýlip atlandyrylýan, dürli pudaklarda obýektleri ýa-da materiallary reňkine we beýleki optiki aýratynlyklaryna görä toparlara bölmek üçin giňden ulanylýan awtomatlaşdyrylan enjamdyr.Bu maşynlaryň esasy maksady hil gözegçiligini, yzygiderliligi we takyklygy üpjün etmek ...
  Koprak oka
 • Reňk sortlaýjy maşyn näme?

  Reňk sortlaýjy maşyn näme?

  Reňk sortlaýjy maşyn, köplenç reňk sortlaýjy ýa-da reňk sortlaýjy enjam diýlip atlandyrylýar, dürli pudaklarda, şol sanda oba hojalygy, azyk önümçiligi we önümçilik, reňkine we beýleki optiki aýratynlyklaryna görä zatlary ýa-da materiallary tertiplemek üçin ulanylýan awtomatlaşdyrylan enjamdyr.Bu maşynlar ...
  Koprak oka
 • Akylly barlag enjamlary we çözgüdi bilen etiň hilini we howpsuzlygyny goramak

  Akylly barlag enjamlary we çözgüdi bilen etiň hilini we howpsuzlygyny goramak

  Eti gaýtadan işlemek pudagynda önümiň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek has möhümdi.Kesmek we segmentasiýa ýaly eti gaýtadan işlemegiň başlangyç etaplaryndan başlap, emele getirmek we tagamlamak bilen baglanyşykly çuňňur gaýtadan işlemegiň has çylşyrymly proseslerine we ahyrynda gaplamak, her st ...
  Koprak oka
 • Pisse önümçiliginde aýratyn tertipleşdiriş çözgütleri bilen hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak

  Pisse satuwda yzygiderli köpelýär.Şol bir wagtyň özünde, sarp edijiler has ýokary hilli we gowulandyrylan önümçilik proseslerini talap edýärler.Şeýle-de bolsa, pisse gaýtadan işleýän kärhanalar köp zähmet çykdajylary, önümçilik gurşawyny talap etmek we ... ýaly birnäçe kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.
  Koprak oka
 • Techik AI çözgütleri bilen tanyşdyrmak: Kesilen gyralary kesgitlemek tehnologiýasy bilen azyk howpsuzlygyny ýokarlandyrmak

  Her bir dişläniňizde, daşary ýurt hapalaryndan halas boljakdygyňyzy göz öňüne getiriň.Techik-iň AI bilen işleýän çözgütleriniň kömegi bilen bu görüş indi hakykata öwrüldi.AI-iň ägirt uly mümkinçiliklerinden peýdalanmak bilen, Techik iň düşnüksiz öň tarapy kesgitläp bilýän gurallar arsenalyny döretdi ...
  Koprak oka
 • Doňdurylan tüwi we et dessine azyk senagatynda metal detektor we rentgen barlag ulgamy

  Doňdurylan tüwi we et dessine azyk senagatynda metal detektor we rentgen barlag ulgamy

  Adatça azyk önümçiligi pudagy demir we metal däl, şol sanda gara metal (Fe), reňkli metallar (Mis, Alýumin we ş.m.) we poslamaýan polatdan tapmak we ret etmek üçin metal detektoryny we rentgen detektorlaryny ulanar. aýna, keramika, daş, süňk, gaty ...
  Koprak oka
 • Doňdurylan miwelerde we gök önümlerde metal tapmagyň ähmiýeti barmy?

  Adatça, doňdurylan miweleri we gök önümleri gaýtadan işleýän mahaly, doňdurylan önümleriň önümçilik liniýasyndaky demir ýaly daşary ýurt maddalary bilen hapalanmagy ähtimal.Şeýlelik bilen, müşderilere eltilmezden ozal metal tapylmagy zerurdyr.Dürli gök önüm we miwelere esaslanýar ...
  Koprak oka
 • Techik iýmit barlag enjamlary miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek pudagynda gowy işleýär

  Techik iýmit barlag enjamlary miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek pudagynda gowy işleýär

  Miwe we gök önümleri gaýtadan işleýän pudagy nädip kesgitlemeli?Miwe we gök önümleri gaýtadan işlemegiň maksady, dürli gaýtadan işleýiş tehnologiýalary arkaly iýmitleri gowy ýagdaýda saklamak bilen miwe we gök önümleri uzak wagtlap saklamakdyr.Miwe we gök önümleri gaýtadan işlemekde biz ...
  Koprak oka
 • Iýmit önümçiliginde ulanylýan tehniki barlag maşynlary

  Iýmit önümçiliginde ulanylýan tehniki barlag maşynlary

  Metal detektorlary tarapyndan haýsy metallary tapyp we ret edip bolar?Alýumin folga gaplaýyş önümlerini tapmak üçin haýsy enjam ulanylyp bilner?Hereokarda agzalan ýokary bilesigelijilik, şeýle hem metal we daşary ýurt bedenini barlamak baradaky umumy bilimler şu ýerde jogap berler.Kanter pudagynyň kesgitlemesi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň