Çalt doňdurylan önüm

Senagat Giriş
Sowadylan iýmit: doňdurmagyň zerurlygy ýok.Iýmitiň doňdurma nokadyna ýakynlaşmagyny we bu temperaturada saklaýan iýmitdir.

Çuň doňdurylan iýmit: doňdurma nokadyndan pes temperaturada saklanýar.

Sowadylan iýmit we doňdurylan iýmit bilelikde doňdurylan iýmit diýilýär.Çig mal we sarp ediş görnüşlerine görä, olary bäş kategoriýa bölmek bolar: miweler we gök önümler, suw önümleri, et, guş we ýumurtga, tüwi uny önümleri we taýýarlanan iýmitler.

Senagat amaly
Metal detektor: Tehniki metal detektor, köp önüm we metal däl paketler üçin amatly bolan Fe, NoFe we SUS metallaryň her görnüşini tapmak üçin ulanylyp bilner.Dürli ululykdaky we görnüşli önümler üçin tuneliň ululyklary we ret edijileri bar.

Rentgen barlag ulgamy: Tehniki rentgen barlag maşynlary önümleriň içindäki metal hapalaýjylary, keramiki, aýna, daş we beýleki ýokary dykyzlykly hapalary barlamak üçin ulanylyp bilner.
Şeýle hem, Techik gaplamazdan ozal we soň önümler üçin dürli dizaýna eýe.

Checkweigher: Techik in-line barlag geçirijisi ýokary durnuklylyga, ýokary tizlige we ýokary takyklyga eýe.Önümleriň hünärli agramynyň bardygyny ýa-da aşa agramly we aşa agramly önümleriň hemmesiniň ret ediljekdigini barlamak üçin ulanylyp bilner.Torba, guty gaplanan önümler üçin kiçi model barlaýjy.Karton gaplanan önümler üçin uly model.

Metal detektor :


Kiçijik tunel konweýer metal detektory


Uly tunel konweýer metal detektory

Rentgen


Adaty rentgen


Ykjam ykdysady rentgen

Barlag


Kiçi paketler üçin barlag geçiriji


Iş wagty: 14-2020-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň