Habarlar

 • Reňk sortlaýjy maşyn nähili işleýär?

  Reňk sortlaýjy maşyn nähili işleýär?

  Reňk sortlaýyş maşynlary, belli bir parametrlere esaslanýan zatlary netijeli kategoriýalaşdyrmak üçin iň täze tehnologiýa we mehaniki batyrlygyň garyndysyny ulanyp, in engineeringenerçiligiň täsinligi hökmünde dur.Bu maşynlaryň aňyrsyndaky çylşyrymly mehanizmlere göz aýlamak haýran galdyryjy gurçugy açýar ...
  Koprak oka
 • Metal detektorlary naharlary tapýarmy?

  Sarp edijileriň arasynda meşhur bolan iýmit önümleri, dükan tekjelerine ýetmezden ozal berk howpsuzlyk çäreleri görýär.Iýmit önümleriniň hiline gözegçilik etmekde möhüm gural bolup hyzmat edip, bu prosesde metal detektorlary möhüm rol oýnaýar.Metal detektorlary metal co kesgitlemekde gaty täsirli ...
  Koprak oka
 • Näme üçin et demir detektordan geçýär?

  Et önümçiliginiň çylşyrymly proseslerinde, soňky önümiň howpsuzlygyny we arassalygyny üpjün etmek iň möhümdir.Howpsuzlyk çäreleriniň arasynda metal detektorlary et önümleriniň bitewiligini saklamakda we sarp edijileri potensial ha-dan goramakda möhüm gural bolup durýar ...
  Koprak oka
 • Azyk senagatynda metal detektory nädip tassyklamaly?

  Azyk senagatynda metal detektorlarynyň bitewiligi sarp edilýän zatlaryň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.Barlamak, bu etapda möhüm ädim, bu detektorlaryň metal hapalaýjylary kesgitlemekde täsirliligini we ygtybarlylygyny barlaýar.Geliň, si bilen gyzyklanalyň ...
  Koprak oka
 • Iýmit metal detektory näme?

  Azyk metal detektory, önümçilik döwründe azyk önümlerinden metal hapalaýjylary ýüze çykarmak we aýyrmak üçin döredilen azyk senagatynda möhüm enjamdyr.Bu tehnologiýa, metal howplarynyň öňüni almak arkaly azyk howpsuzlygyny we hilini üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar ...
  Koprak oka
 • Makadamiýa senagaty üçin akylly tertipleşdiriş çözgüdi

  Makadamiýa senagaty üçin akylly tertipleşdiriş çözgüdi

  “Makadamiýa senagaty” üçin “Akylly tertipleşdiriş çözgüdi” “Makadamiýa” hozy, ýokumly baýlygy, ýokary öndürijiligi we giň bazar islegi sebäpli dünýäde “hozlaryň şasy” hökmünde garşylanýar.Makadamiýa hozy bilen üpjünçiligiň yzygiderli ösmegi hökmany suratda ýokarlanýar ...
  Koprak oka
 • Akylly kesgitleme Derman enjamlary sergisinde neşe serişdeleriniň hilini goraýar

  Akylly kesgitleme Derman enjamlary sergisinde neşe serişdeleriniň hilini goraýar

  63-nji milli derman enjamlary sergisi 2023-nji ýylyň 13-15-nji noýabry aralygynda Fujian şäherindäki Sýamen halkara sergi merkezinde ajaýyplyk bilen geçirildi.Sergi wagtynda 11-133-nji kabinada ýerleşýän Techik-den gelen hünärmenler topary köp sanly gözleg we tertipleşdiriş sergisini görkezdi ...
  Koprak oka
 • Sýamendäki 2023-nji ýylyň güýz PharmaTech sergisinde derman enjamlarynyň iň täzelerini öwreniň!

  Sýamendäki 2023-nji ýylyň güýz PharmaTech sergisinde derman enjamlarynyň iň täzelerini öwreniň!

  “PharmaTech Expo” diýlip atlandyrylýan 63-nji milli derman enjamlary sergisi, 2023-nji ýylyň 13-15-nji noýabry aralygynda Fujian şäherindäki Sýamen halkara sergi merkezinde uly girdeji gazanar.Bu köp garaşylýan waka, derman önümçiliginiň dürli pudaklaryndan sergä gatnaşyjylary görer ...
  Koprak oka
 • “Techik Intelligent Sorting Solutions” bilen çiliniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak

  “Techik Intelligent Sorting Solutions” bilen çiliniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak

  Çili pudagynda önümiň hilini saklamak we daşary ýurt hapalaýjylarynyň ýoklugyny üpjün etmek birinji orunda durýar.Daşary ýurt materiallary we hapalar ýaly islendik anomaliýa, çili önümleriniň umumy hilini we bazar bahasyny ep-esli peseldip biler.Bu kynçylyklary çözmek üçin tejribe o ...
  Koprak oka
 • Techik 26-njy Hytaý halkara balykçylyk sergisinde deňiz önümlerini barlamak çözgütlerini görkezýär

  Techik 26-njy Hytaý halkara balykçylyk sergisinde deňiz önümlerini barlamak çözgütlerini görkezýär

  25-nji oktýabrdan 27-nji oktýabr aralygynda ingingdaoda geçirilen 26-njy Hytaý halkara balykçylyk sergisi (Balykçylyk sergisi) diýseň üstünlikli boldy.A3 zalynda Booth A30412 tarapyndan wekilçilik edilýän Techik, suw önümleri üçin giňişleýin onlaýn gözden geçiriş we sortlaşdyryş çözgüdini hödürledi ...
  Koprak oka
 • AI tehnologiýasy bilen tehniki reňkleýji sortlaşdyrmagy has inçe edýär

  Reňk sortlaýjy maşyn, köplenç reňk sortlaýjy diýlip atlandyrylýan, dürli pudaklarda obýektleri ýa-da materiallary reňkine we beýleki optiki aýratynlyklaryna görä toparlara bölmek üçin giňden ulanylýan awtomatlaşdyrylan enjamdyr.Bu maşynlaryň esasy maksady hil gözegçiligini, yzygiderliligi we takyklygy üpjün etmek ...
  Koprak oka
 • Reňk sortlaýjy maşyn näme?

  Reňk sortlaýjy maşyn näme?

  Reňk sortlaýjy maşyn, köplenç reňk sortlaýjy ýa-da reňk sortlaýjy enjam diýlip atlandyrylýar, dürli pudaklarda, şol sanda oba hojalygy, azyk önümçiligi we önümçilik, reňkine we beýleki optiki aýratynlyklaryna görä zatlary ýa-da materiallary tertiplemek üçin ulanylýan awtomatlaşdyrylan enjamdyr.Bu maşynlar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň