et

1.Eýt önüminiň tanyşdyrylyşy:
Et önümi açyk re modeimde ýa-da folga ýa-da gaplanan çig, täze eti aňladýar.Şeýle hem gaýtadan işlenen et önümi.

2.Biziň et pudagynda ulanyşymyz
1). Çig et
Gaplamazdan ozal (dilimdäki et)
Iňňeler ýa-da beýleki metallar üçin çig mal barlagy.
Adaty rentgen barlag ulgamy etiň bir böleginde metal ýa-da süňk tapmak üçin giňden ulanylýar.
Metal detektor, etiň bir böleginde metal tapmak üçin ulanylýar.
Agramy sortlamak ulgamy dürli diapazonda eti ölçemek üçin ulanylýar.
Gaplamakdan soň (doňdurylan ýa-da täze ýagdaýda, kartonda gaplanan et)
Kartonda gaplanan metal ýa-da süňkleri kesgitlemek üçin adaty rentgen barlag ulgamy giňden ulanylýar.Duýgurlyk metal detektordan has gowudyr. (Duýgurlyk etiň ýagdaýy bilen baglanyşykly däl)
Metal detektor gaplanan metallary tapmak üçin giňden ulanylýar.Duýgurlyk doňdurylandan has gowudyr.

Gaýtadan işlenen önüm:
Gaplamazdan ozal (sousdaky et)
Turbaly metal detektor gaýtadan işlenen et önümi üçin ulanylýar.Duýgurlyk tizlige we turbanyň ölçegine baglydyr.
Turbanyň rentgen barlag ulgamy gaýtadan işlenen et önümi üçin ulanylýar.esasanam metal we beýleki gaty zatlar üçin.
Gaplamakdan soň (kolbasa)
Kolbasada daşary ýurt bölegi üçin adaty rentgen barlag ulgamy giňden ulanylýar.
Agramy barlamak ulgamy dürli aralykdaky etiň agramy üçin ulanylýar.
2) .Guş
Çig guş:
Adaty rentgen barlag ulgamy guşlarda metal ýa-da gaty süňk tapmak üçin giňden ulanylýar
Metal detektor doňdurylan guşlaryň böleklerinde metal tapmak üçin ulanylýar.Täze guşlar üçin önümiň täsiri sebäpli rentgen enjamy has gowudyr.
Agramlary sortlamak ulgamy dürli aralykdaky guşlar üçin agramlary sortlamak üçin ulanylýar.
Gaýtadan işlenen önüm
Adaty rentgen barlag ulgamy gaýtadan işlenen önümde metal ýa-da gaty süňk tapmak üçin giňden ulanylýar
Metal detektor doňdurylan önümiň bir böleginde metal tapmak üçin ulanylýar.Täze önüm üçin rentgen enjamy önümiň täsiri sebäpli has gowudyr.


Iş wagty: 27-2020-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň