Akylly wizual reňk sortlaýjy wizual sortlaşdyryş enjamlary

Gysga düşündiriş:

Techik Intelligent Visual Reňk Sorter Visual Sorting Enjamlary azyk we oba hojalyk önümlerini barlamak we sortlamak üçin senagat reňk sortlaýjy enjamdyr.Ectiveetmezçilikli önümler ýa-da daşary ýurt hapalaýjylary, Techik Intelligent Visual Reňk Sorter Visual Sorting Enjamlary öndürijileriň netijeliligini ýokarlandyrmak we hilini ýokarlandyrmak üçin ilkinji saýlawdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Techik akylly wizual reňk sortlaýjy wizual sortlaşdyryş enjamlary Giriş


Saç, pes hasyl we ýagly tozan ýaly daşary ýurt hapalary ýokary çygly, ýagly we näzik iýmit önümleriniň sortlaşdyrylmagyny yzygiderli kynlaşdyrýar.“Techik” -iň “Akylly wizual reňk sortlaýjy” wizual tertipleşdiriş enjamlary esasy enjamlarynda, programma üpjünçiliginde we gurluş meýilnamasynda ep-esli gowulaşmalara eýe boldy.Bu ösen ulgam suwsuzlandyrylan gök önümleri, täze önümleri, doňdurylan gök önümleri, deňiz önümlerini, giňeldilen iýmitleri we näzik hoz dänelerini (hoz, badam, kawaý, sosna hozy we ş.m.) netijeli bölüp biler we şeýlelik bilen kärhanalara ownuk-uşak meseleler bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegine kömek edip biler. kemçilikler we islenmeýän tüýli hapalar.Mundan başga-da, çalt sökmek we arassalamak mehanizmini özünde jemleýär we ýokary derejeli sanitariýa dizaýnyny kabul edýär, aňsat arassalanmagy we tehniki hyzmaty ýeňilleşdirýär we umumy ussahananyň gurşawynyň ösmegine goşant goşýar.

 

* Näme üçin “Techik Intelligent Visual Reňk Sorter” Visual Sorting Enjamlary?


1. Çuňňur öwreniş algoritmleri, giňişleýin maglumat modeli okuwy we akylly bulut platformasy arkaly, bir gezeklik wizual sortlaşdyryş çözgütleri dürli sortlaşdyryş talaplaryna esaslanyp çalt işlenip düzülip, ​​netijeli, pilotsyz tertipleşdirmäge mümkinçilik berer we şeýlelik bilen tertipleşdirmegiň çyzygynyň netijeliligini we hilini ýokarlandyrar.
2. Hakyky material maglumatlaryna, şol sanda material traýektoriýasyna, duruşyna, giňişligine we tizligine esaslanýan ret etmek usullarynyň intellektual gabat gelmegi diňe bir takyk nyşana alynmagyny üpjün etmän, material çökmeginiň we hapalanmagynyň öňüni alman, howa klapan gazynyň sarp edilişini hem azaldar we ömrüni uzaldýar. .
3. Içerki öz-özüňi barlamak programmalaryny we kesgitleme mehanizmlerini ulanmak bilen, enjamyň tozany awtomatiki aýyrmak ulgamy, pürküji klapanlar, süzgüç ýadrosy we beýleki komponentler akylly sikl öz-özüni barlaýar, sortlaşdyryş işini optimallaşdyrýar, enjamlaryň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we ulanyjylaryň amatlylygyny ýokarlandyrýar.

 

* Techik akylly wizual reňk sortlaýjy wizual sortlaşdyryş enjamlary Üstünlikleri


1. Kärhanalar üçin amaly çykdajylaryň azalmagy: Ultra ýokary çözgütli şekillendiriş ulgamlarynyň, köp spektral kesgitleýiş ulgamlarynyň we AI akylly algoritmleriniň goldawy bilen önümiň kemçiliklerini we daşary ýurt materiallaryny takyk kesgitleýär.Saçlary, ýelekleri, inçe ýüpleri we ş.m. aýyrmakda el zähmetini çalşyp biler, gaýtadan işleýän kompaniýalara el bilen sortlamak çykdajylaryny azaltmaga we ownuk hapalary ýeňip geçmäge kömek edip biler.
2. Has netijeli tertipleşdirmegi gazanyň: Tizligi ýetirmekde düýpli gowulaşma.Döwülmä garşy material sazlamalaryna esaslanyp, iberiş ulgamynyň tizligi 90m / min-a ýetip biler, bu kärhanalara has ýokary önümçilige we girdejiniň ýokarlanmagyna kömek eder.
3. Pleönekeý we aňsat işlemek: Suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän ýokary derejeli we çalt sökmek dizaýny bilen, birnäçe minutyň içinde kirden arassalanyp, ussahananyň şertleriniň gowulaşmagyna goşant goşup biler.
4. Has durnukly sortlaşdyryş effektleri: Bu enjam gowy çalyşmagy, aňsat tehniki hyzmaty we kämilleşdirmeleri öz içine alýan modully dizaýny kabul edýär.Şeýle hem, modullar has köp netijeliligi, durnuklylygy we çykdajylylygy üpjün edip, müşderiniň isleglerine görä birleşdirilip we düzülip bilner.

 

* Techik akylly wizual reňk sortlaýjy wizual sortlaşdyryş enjamlary Aýratynlyklary


AI aňsat tertipleşdirmek: AI çuňňur öwreniş tehnologiýasyny ulanmak, AI akylly tertipleşdirmegi bir gezek basmak.
Ultra ýokary kesgitli şekillendiriş: Saç ýaly inçe keseki zatlary kesgitlemäge ukyply 0.0004mm³ tanamak takyklygy.
Tizligi ýokarlandyrmak: 90m / min tizlige ýetmek, has ýokary çykyş üçin has uly göwrümleri işlemek.Gyzdyrylan nohutlary mysal hökmünde alyp, sagatda takmynan 2-3 tonna gaýtadan işläp biler.
Netijeli ret etmek: Geometrik merkeziň ýerleşişine, döwülmeginiň öňüni almaga, pyrlamaga we ýitgileri azaltmaga esaslanýan akylly ret etmek.

 

*Gaplamak


3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

* Zawod gezelenji


3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328

3fde58d77d71cec603765e097e56328


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň