Çörek önümi

Senagat Giriş
Çörek önümçiligi, adatça däne esasly azyk senagatyna degişlidir.Galla esasly iýmitlere çörek, tort, biskwit, pirog, konditer önümleri, bişirilen öý haýwanlary we şuňa meňzeş iýmitler girip biler.

Çig mal barlagy

Metal detektor: Tehniki agyrlyk güýjüniň düşýän metal detektory, poroşok, granula ýa-da gaýtadan işlemezden ozal un, tagam, hoz tapmak ýaly köp sanly material tapmagyň görnüşleri üçin amatlydyr.

Gaýtadan işlemegiň tertibi

Metal detektor: Techik, paketden öň boş önümleriň içindäki metal hapalaýjylary ýüze çykarmak üçin dürli tunel ululygyndaky konweýer metal detektorynyň giň toparyna eýedir.Biskwit üçin, pnewmatiki yza çekiji zolakly retoryň we rolik baglanyşygynyň özboluşly dizaýny bolan metal detektor önümleriň bozulmagynyň öňüni alyp biler.

Tamamlanan önüm barlagy

Metal detektor: Tehniki konweýer metal detektory, metal däl gaplarda metal hapalaýjylary ýüze çykarmak üçin ulanylyp bilner.Tunel ululyklarynyň giň diapazony kiçi we uly paketler üçin elýeterlidir.

Rentgen: Tehniki rentgen barlag maşynlary paketiň içindäki metal hapalaýjylary, keramiki, aýna, daş we beýleki ýokary dykyzlykly hapalary barlamak üçin ulanylyp bilner.Alýumin halta we kiçi guty gaplanan önümler üçin kiçi tunel rentgen ulanylýar.Karton gaplanan önümler üçin giň tunel rentgen hem bar.Dürli paketler üçin dürli ret ediji ulgamlar bar.

Checkweigher: Techik in-line barlag geçirijisi ýokary durnuklylyga, ýokary tizlige we ýokary takyklyga eýe.Önümleriň hünärli agramynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin ulanylyp bilner.Agramdan we agramdan pes önümler iki ret ediji tarapyndan dürli ýerlere çykarylar.Torba, guty gaplanan önümler üçin kiçi model barlaýjy.Karton gaplanan önümler üçin önümleriň ýitmeginiň öňüni almak üçin uly model.

Metal detektor :


Kiçijik tunel konweýer metal detektory


Agyrlyk güýjüniň metal detektory


Uly tunel konweýer metal detektory


Biskwit metal detektory

Rentgen


Adaty rentgen


Ykjam ykdysady rentgen


Uly paket üçin rentgen

Barlag


Köp tertipli barlag geçiriji


Uly paket üçin barlag geçiriji


Iş wagty: 14-2020-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň