Miwe we gök önümler

Senagat Giriş
Miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek, miweleri we gök önümleri uzak wagtlap gorap saklamak üçin dürli gaýtadan işlemek usullary arkaly amala aşyrylýar.Bu pudakdaky kompaniýalar miweleri we gök önümleri gorap saklamak üçin doňdurma, konserwasiýa, suwsuzlandyrmak we duzlamak proseslerini ulanýarlar.
Esasy önümler doňdurylan miweler we gök önümler, suwsuz miweler, konserwirlenen önümler, miwe we gök önüm şiresi we her dürli hoz.

Senagat amaly

Paketden öňki barlag:

Metal detektor: Techik, paketden öň boş önümleriň içindäki metal hapalaýjylary ýüze çykarmak üçin dürli tunel ululygyndaky konweýer metal detektorynyň giň toparyna eýedir.Boş ýer bar bolsa, Techik agyrlyk güýjüniň düşýän metal detektory hem ulanylyp bilner.

Rentgen: Tehniki köpçülikleýin rentgen barlag ulgamy önümlerde garylan ownuk metal hapalaýjylary we metal däl hapalary (aýna, keramika, daş we ş.m.) kesgitläp bilýän boş önümler üçin ýörite döredildi.Köp zolakly howa reaktiw ret ediji ulgamy bilen, önümleriň iň az galyndylaryny kepillendirmek üçin hapalaýjylary netijeli we takyk çykaryp biler.

Paketden soň barlag:

Metal detektor:Tehniki konweýer metal detektory, metal däl paketlerde metal hapalaýjylary ýüze çykarmak üçin ulanylyp bilner.Tunel ululyklarynyň giň diapazony kiçi we uly paketler üçin elýeterlidir.

Rentgen: Tehniki rentgen barlag maşynlary paketiň içindäki metal hapalaýjylary, keramiki, aýna, daş we beýleki ýokary dykyzlykly hapalary barlamak üçin ulanylyp bilner.Karton gaplanan önümler üçin giň tunel rentgen hem bar.Dürli paketler üçin dürli ret ediji ulgamlar bar.
Checkweigher: Techik in-line barlag geçirijisi ýokary durnuklylyga, ýokary tizlige we ýokary takyklyga eýe.Önümleriň hünärli agramynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin ulanylyp bilner.Agramdan we agramdan pes önümleri iki ret ediji tarapyndan dürli ýerlere çykaryp bolýar.Metal detektor we barlaýjy enjam, metal hapalaýjylary ýüze çykarmak we bir enjamda agramy barlamak üçin kiçi halta önümleri üçin ulanylyp bilner.

Çüýşeli / konserwirlenen / gaplanan önümleri barlamak

Metal detektor: Tehniki konweýer metal detektory, metal hapalaýjylary ýüze çykarmazdan ozal, plastik çüýşedäki ösümlik / miwe suwy we aýna bankadaky gök önüm / miwe üçin ulanylyp bilner.Tehniki sous metal detektory, doldurmazdan ozal gök önüm / miwe suwuny kesgitlemek üçin hem ulanylyp bilner.

Rentgen: Techik çüýşeli / konserwirlenen / gaplanan önümler üçin doly rentgen çözgüdine eýe bolup, ýekeje şöhleli rentgen, goşa şöhleli rentgen we üç şöhleli rentgen bar.Önümiň hilini üpjün etmek üçin aýnada aýna we metal tapylanda metal gazanyp biler.Doldurma derejesini barlamak hem bar.Frameörite çarçuwanyň dizaýny, bar bolan önümçilik liniýasy bilen birikmegi aňsatlaşdyrýar.

Checkweigher: Techik in-line barlag geçirijisi ýokary durnuklylyga, ýokary tizlige we ýokary takyklyga eýe.Önümleriň hünärli agramynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlamak üçin ulanylyp bilner.Tersine flipper ret ediji, NG önümleriniň durgun ýagdaýda çykarylmagyny üpjün edip biler.

Amatly modeller

Metal detektor :


Kiçijik tunel konweýer metal detektory


Agyrlyk güýjüniň metal detektory


Uly tunel konweýer metal detektory


Sous metal detektory

Rentgen


Bulgur rentgen


Leeke şöhle şöhleli rentgen


Speokary tizlikli köp rentgen


Iki şöhleli rentgen


Adaty rentgen


Tripe-şöhle rentgen

Barlag


Kiçi paket üçin barlag geçiriji


Uly paket üçin barlag geçiriji


Metal detektor we Checkweigher Combo Machine


Iş wagty: 14-2020-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň